Welsh

News, Information and council documents

for Llanfair Caereinion.

 

Welcome to Llanfair Caereinion

Llanfair Caereinion Town Council

Covid19 and Corona Virus Community Assistance

 

Are you unable to leave your home because of Coronavirus?               

                       

We are a group of local residents organised by Llanfair Town Council who have come together during a time where some people are finding it hard to access the help they need.

 

We would like to support the community that we live in and ensure that nobody is left isolated or without support. We don’t ask for anything in return, we just believe in helping each other in a time of difficulty.

 

We are your local neighbours and not a professional body. We can only offer help within reason, and in ways we can also stay safe. If you need medical advice, use the NHS 111 online coronavirus service at 111.nhs.uk/covid-19, or if you have no internet access, call NHS 111 from your phone. In a medical emergency, dial 999.

 

NEED SUPPORT?

If you would like to speak to us, or want to ask for help, please call County Councillor Gareth Jones on 01938 810296 / 07713988017 and let’s see how we can help.

You can reach us via email on:Llanfairtownclerk@mail.com or cllr.gareth.jones@powys.gov.uk

 

GIVE SUPPORT

If you would like to support the community and join in, we can add you to the organising group to coordinate support.

Please contact llanfairtowncouncil@gmail.com to join the group.

HOW CAN WE HELP?

Arranging deliveries, picking up shopping and medication, a friendly phone call, posting mail, urgent supplies, help with topping up of electric or gas key.

Cyngor y Dref Llanfair Caereinion

Covid-19/ Coronavirus Cymorth Cymunedol

 

Methwch chi gadael eich cartref oherwydd Coronavirus?               

                       

Rydym ni yn grŵp o breswylwyr lleol wedi ein trefni gan Cyngor y Dref Llanfair sydd wedi dod at ein gilydd mewn amser ble mae rhai pobl yn ei chael hi’n anodd i gael y cymorth maen nhw eu hangen.

 

Hoffwn ni helpu’r gymuned yr wyf yn ei fyw a gwneud yn siwr bod neb wedi’i gadael yn ynysig neu gyda ddim cymorth. Nad yr ydym yn gofyn am unrhywbeth yn ôl, rydym yn credu mewn helpu ein gilydd mewn amser o angen.

 

Rydym ni eich cymdogion lleol ac nad yr ydym yn gorff proffesiynol. Rydym ni ddim ond yn gallu cynnig cymorth o fewn rheswm ac mewn ffyrdd ble rydym hefyd yn gallu aros yn ddiogel. Os yr ydych yn angen cymorth meddygol, defnyddiwch y gwasanaeth GIG 111 coronavirus arlein ar 111.nhs.uk/covid-19, neu os nad ydych chi gyda mynediad wê, galwch GIG 111 ar eich ffôn. Mewn argyfwng meddygol, galwch 999.

 

ANGEN CYMORTH?

Os yr ydych chi eisiau siarad gyda ni, neu os yr ydych chi eisiau gofyn am gymorth, cynghorydd sirol Gareth Jones ar 01938 810296 / 07713988017 a gallwn gweld os gallwn helpu.  Gallwch chi gysylltu gyda ni trwy’r gyfeiriadau e-bost Llanfairtownclerk@mail.com neu cllr.gareth.jones@powys.gov.uk

 

RHOI GYMORTH

Os ydych chi eisiau gefnogi’r cymuned a helpu allan, gallwn adio chi at y grŵp trefnu i gydlynu cymorth.   Cysylltwch gyda  llanfairtowncouncil@gmail.com i ymuno â’r grŵp.

Trefnu danfoniadau, Casglu bwydydd a meddyginiaeth, Rhoi galwad ffon cyfeillgar, Postio eich post, Cyflanwadu brys, Helpu topio fyny eich trydan neu nwy